طرح ناظر به منظور اعمال نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت برنامه ریزی شده است

    تأیید همکاری شما، منوط به تکمیل اطلاعات، ارسال مدارک و احراز هویت در سامانه صفّ و پس از تأیید مراجع ذی صلاح می باشد.
  • داشتن معرّف موردوثوق احتمال تأیید شما را برای همکاری با طرح ناظر ان شاءالله افزایش میدهد