طرح مبیّن به منظور انجام فریضه فوری جهاد تبیین با استفاده از ظرفیت های مردمی در قالب های گوناگون برنامه ریزی شده است