طرح جهادی به منظور ساماندهی ظرفیت های مردمی به منظور انجام فعالیت های جهادی برنامه ریزی شده است