• محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"
  • دریافت شماره کارت بدین جهت است که پس از انجام مأموریت نظارتی در روز انتخابات، اگر هدیه ای توسط مراجع ذی ربط اعلام گردید، خدمت نیروهای داوطلب مردمی واریز گردد.