تشکیلات مسجدمحور صفّ

→ رفتن به مجمع امر به معروف و نهی از منکر استان البرز