واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات یک گزارش ارسال کرد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است