واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات پاسخ داد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است