واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات پاسخ شما را پسندید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است