واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3900: “رفتار غیراخلاقی با ماشین و لباس نیروی انتظامی”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است