واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3884: “پخش مواد و مشروبات الکلی با ماشین”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است