واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3878: “منکرات اخلاقی در ماشین”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است