واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3830: “وضعیت نامناسب حجاب”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است