واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3838: “تبلیغات نصب ماهواره در سایت دیوار”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است