واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3320: “تکرار تخلف کشف حجاب دسته جمعی خانه هنر”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است