واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3740: “ک.ح”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است