واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3638: “کشف حجاب مغازه دار”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است