واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3600: “عکسهای نامناسب در سایت منحرف دیوار”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است