واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3551: “فحشا و منکر”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است