واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3512: “مصرف اشکار مشروبات الکلی و سگ گردانی و کشف حجاب و پخش علنی موسیقی حرام”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است