واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3015: “مرکز فسادی بنام عمارت دانیال”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است