واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3318: “کشف حجاب های دسته جمعی خانه هنر”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است