واجب فراموش شده به شما یک گزارش ارجاع داد #4154: “رابطه نامشروع و فساد در رابطه صاحب کار و فروشنده”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است