واجب فراموش شده به شما یک گزارش ارجاع داد #4166: “به نام خدا،کشف حجاب دانشجویان و روابط خارج عرف در قسمتهای خلوت و عمومی”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است