عضویت اولیه

عضویت اولیه

ویژه عموم افراد احراز هویت شده در سامانه صفّ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است