صفّ ؛ تشکیلات مسجدمحور امر به معروف و نهی از منکر

→ رفتن به صفّ ؛ تشکیلات مسجدمحور امر به معروف و نهی از منکر