ارتباط با صفّ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است