خواهشمند است همه عزیزان، منکرات اصناف مختلف و مراکز خصوصی را که مشاهده میکنند، ارسال فرمایند.
توجه: مستندات تخلفات مشهود(چه در فضای حقیقی و چه مجازی) را نیز در صورت امکان ارسال فرمایید. باتشکروذکرصلوات